lees dit eerst !

 Wat moet u weten voor u een tuinhuisje koopt

 INSCHRIJVING WACHTLIJST 

   Als u een huisje wilt kopen dient u eerst ingeschreven te zijn bij http://www.bondvanvolkstuinders.nl/ .

U kunt zich inschrijven op de wachtlijst van ons tuinpark tijdens informatie bijeenkomsten  U kunt zich NIET via de site inschrijven ; u kunt geen formulieren  downloaden 

    U dient een geldig identiteitsbewijs en de brief met het aspirant lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders mee te brengen. Dus NIET het betalingsbewijs!  Het inschrijfgeld is € 20  betaling alleen met pin .

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat u een tuin huurt en geen eigenaar van de grond bent .

Per mail krijgt u bericht als er een huisje in de verkoop komt.
Via een retour-mail bericht u ons dat u belangstelling hebt voor een of meerdere huisjes. Op de kijkdag is ook de eigenaar van het huisje aanwezig .De aspirant geeft na de bezichtiging en een gesprek met de verkoper aan het bestuur door in aanmerking te willen komen voor het tuinhuis . De langst ingeschrevene heeft de eerste rechten .
De koper is niet verplicht de inboedel over te nemen .

Overdrachten kunnen alleen geschieden via het Bestuur Onderhandse verkopen zijn niet toegestaan

Typefouten voorbehouden en er kunnen geen rechten worden ontleend

 


VERKOOP

De verkoop van huisjes gaat op volgorde van inschrijving op de wachtlijst , zoals de Bond van Volkstuinders in de statuten en reglementen voorschrijft in het afdelingsreglement ( zie artikel 5 van dit reglement )

OPZEGGEN TUIN EN TAXATIE

Opzegformulier kunt u bij het bestuur krijgen  en ingevuld inleveren U ontvangt een afspraak voor de "voortaxatie "van uw tuin en huisje.  

Verbeterpunten moeten eerst zijn uitgevoerd, voor de taxatie kan worden afgesproken. De afspraak kan mondeling bij het bestuur of via de mail infogrootebraak@gmail.com worden gemaakt.

Het taxatierapport wordt u ter goedkeuring toegezonden. Als wij het rapport na 14 dagen niet terug ontvangen dan gaat u volgens het Reglement van Bond van Volkstuinders: Tuinreglement. Artikel 4, punt 4 akkoord met het rapport.             

OVERDRACHT

Het bestuur controleert de volgende zaken:  openstaande rekeningen, zijn alle  tuinbeurten gedaan, waterstanden en voldoen tuin en huisje aan het voorwaarden genoemd in het huishoudelijk reglement van de Bond van Volkstuinder en het afdelingsreglement.

 Het getaxeerde bedrag dient 3 dagen voor de verkoop op rekening van tuinpark de Groote Braak te staan.

Na het tekenen van de overdracht wordt het getaxeerde bedrag na aftrek van eventueel openstaande bedragen die de verkoper nog aan het Park heeft, overgemaakt.

 ten overvloeden : Vanaf 1 november tot 1 maart vinden geen overdrachten plaats