Inschrijvingen van nieuwe aspirant tuinleden is, in verband met het invoeren van een nieuwe procedure, stopgezet. Startdatum wordt via website bekend gemaakt.

 

INSCHRIJVING WACHTLIJST.

Lees eerst dit : Wat u weten moet.pdf

  Als u een huisje wilt kopen dient u eerst ingeschreven te zijn bij http://www.bondvanvolkstuinders.nl/ .

U kunt zich inschrijven op de wachtlijst van ons tuinpark in de periode van 25 februari 2018 tot en met 1 november 2018 op de zaterdagen tussen 10 - 12 uur in het Informatiecentrum.

U dient een geldig identiteitsbewijs en de brief met het aspirant lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders mee te brengen. Dus NIET het betalingsbewijs! 

Lees hier de informatie voor de nieuwkomers Info boekje nieuwe tuinders   (Ook voor de ervaren Tuinders te lezen )

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat u een tuin huurt en geen eigenaar van de grond bent .

De koper is niet verplicht de inboedel over te nemen .

Overdrachten kunnen alleen geschieden via het Bestuur .Onderhandse verkopen zijn niet toegestaan

 Typefouten voorbehouden en er kunnen geen rechten worden ontleend


VERKOOP

Wij hanteren de wijze van voorkoop van de tuinhuizen zoals deze door de Bond van Volkstuinders wordt aanbevolen. In de volgorde van inschrijving op de wachtlijst worden de aspirant kopers door het bestuur benaderd voor bezichtiging. Belangstellenden worden uitgenodigd en in contact gebracht met de verkoper. (zit hier geen koper tussen dan komt het huisje voor verkoop op de website te staan).

OPZEGGEN TUIN EN TAXATIE

Formulier voor opzegging tuin invullen . Formulier kunt u bij het bestuur krijgen  en ingevuld inleveren bij het bestuur. Van het bestuur ontvangt u een afspraak voor de "voortaxatie " van uw tuin en huisje.  

Als er verbeterpunten zijn, moeten deze eerst zijn uitgevoerd, alvorens de taxatie kan worden afgesproken. De afspraak voor de taxatie kan mondeling bij het bestuur of via de mail infogrootebraak@gmail.com worden gemaakt.

Het taxatierapport wordt u ter goedkeuring toegezonden. Als wij het rapport na 14 dagen niet terug ontvangen dan gaat u volgens het Reglement van Bond van Volkstuinders: Tuinreglement. Artikel 4, punt 4 akkoord met het rapport.             

Op het taxatierapport vermelden wij ook als er werkzaamheden in uw tuin moeten gebeuren voordat uw tuinhuis in de verkoop kan komen te staan.

OVERDRACHT

U maakt samen met de koper een afspraak bij het bestuur. (De overdrachten vinden op vrijdagavond plaats) Maximaal 3 afspraken per keer! De koper dient een uittreksel van zichzelf uit het bevolkingsregister mee te nemen en dat mag niet ouder dan drie maanden zijn

Het bestuur controleert de volgende zaken:  openstaande rekeningen, zijn alle  tuinbeurten gedaan, waterstanden en voldoen tuin en huisje aan het voorwaarden genoemd in het huishoudelijk reglement van de Bond van Volkstuinder en het afdelingsreglement.

 Het getaxeerde bedrag dient 3 dagen voor de verkoop op rekening van tuinpark de Groote Braak te staan. (Als de verkoper een extra bedrag voor de inboedel vraagt moet dit met de koper worden geregeld. Hierin bemiddelt het Bestuur niet)

Na het tekenen van de overdracht wordt het getaxeerde bedrag binnen 10 dagen op de rekening van de verkoper, na aftrek van eventueel openstaande bedragen die de verkoper nog aan het Park heeft, overgemaakt.

 ten overvloeden : Vanaf 1 november tot 1 maart vinden geen overdrachten plaats