Werkbeurten

Algemene informatie
Periode en indeling
De uitvoering
Meenemen en voorschriften
Te laat komen
Waarschuwing
Afkopen tuinbeurten

 

Algemene informatie

Zoals je weet bestaat de tuinnota uit de (financiële)nota én werkbeurten. Van iedere tuinder wordt verwacht dat er acht werkbeurten van 2,5 uur per tuinseizoen worden verricht.

Commissieleden en vrijwilligers die meer dan 20 uur besteden aan andere werkzaamheden kunnen vrijstelling van de reguliere werkbeurten krijgen.

Tuinders van 70 jaar en ouder kunnen, als zij minimaal twee jaar een tuin hebben (voor 01-01-2023 op de tuin gekomen) vrijstelling voor het doen van werkbeurten krijgen. Voor tuinders die na 01-01-2023 op de tuin gekomen zijn, geldt een termijn van vijf jaar. Dezelfde termijnen gelden voor het afkopen van tuinbeurten.

Tijdens de werkuren wordt het algemeen groen onderhouden en andere werkzaamheden op het tuinpark gedaan.

 

Periode en indeling

De werkbeurten starten in februari en eindigen in november. De reguliere werkbeurten zijn alleen op zaterdag. Inhalen is op zaterdag (maximaal 10 personen) en woensdag (maximaal 5 personen).

De werkbeurtdata staan op je werkkaart, deze wordt je begin februari per post toegezonden. Het tuinpark is verdeeld in vijf ploegen: tuin 1 t/m 80, tuin 81 t/m 160, tuin 161 t/m 240, tuin 241 t/m 320 en tuin 321 t/m 409.

 

De uitvoering

Voor 9.30 uur

werkbeurtkaart inleveren bij WBC
9.45-10.00 uur

verdeling van de werkzaamheden
10.00-12.30 uur

werkbeurt
 
Na 9.30 uur worden er geen kaarten meer ingenomen. Is de kaart niet ingeleverd dan kan er die dag geen werkbeurt worden verricht. Tussen 9.30 uur en 9.45 uur wordt het werk globaal door de planners ingedeeld, om 9.45 uur start het verdelen.

 

Eigen materiaal meenemen 

Voor het verrichten van een werkbeurt dien je mee te nemen:  

• Een kruiwagen 
• Een schep 
• Een hark 
• Een schoffel 
• Handschoenen

  

Kledingvoorschrift tijdens werkbeurten 

Arbo voorschrift: 

• Draag stevige dichte schoenen, geen open sandalen of slippers
• Gebruik van werkhandschoenen
• Geen dieren en kinderen meenemen naar of aanwezig bij de uitvoering van het werk 

 

Inhalen werkbeurten

Afzeggen van een werkbeurt en het afspreken van een inhaalwerkbeurt geschiedt per mail: wbcgrootebraak@gmail.com.

Een inhaalwerkbeurt moet na de oorspronkelijke werkbeurt en vóór de volgende werkbeurt zijn ingehaald. Het huishoudelijk reglement schrijft het volgende over het inhalen van werkbeurten.

Huishoudelijk reglement artikel 19.

De leden dienen, in verband met een goede spreiding van werkzaamheden, zoveel mogelijk de verplichte werkbeurten te doen op de voor hen volgens het schema vastgestelde dagen

a. Het vooruit verrichten van werkbeurten is niet toegestaan

b. Per werkbeurt kan één persoon per tuin een werkbeurt doen. (Met twee personen is niet toegestaan)


 

Te laat komen voor werkbeurt

Als je een keer door onverwachte oorzaak te laat voor de werkbeurt dreigt te komen, dan kun je dit op zaterdagmorgen tussen 8.30-9.30 uur telefonisch melden (020-6133394). Wij weten dan dat je komt en kunnen er met de indeling van de werkzaamheden rekening mee houden.

Bij aankomst na 10.15 uur komt de werkbeurt te vervallen.

Afmelden of verzetten van een werkbeurt kan alleen schriftelijk via wbcgrootebraak@gmail.com.

 

Waarschuwing

Als een inhaalwerkbeurt niet voor de eerstvolgende werkbeurt is verricht, dan wordt de boete in de week na de volgende werkbeurt aan de financiële administratie van de Bond gemeld. Wij waarschuwen u om te voorkomen dat u voor onnodige kosten komt te staan. Kosten per niet gedane tuinbeurt € 75,00.

 

Afkopen tuinbeurten

Wij zijn een vereniging en willen graag samen het tuinpark onderhouden, het afkopen van werkbeurten is mogelijk, maar wij willen dat liever niet omdat het ten koste gaat van het gezamenlijk werken en het gemeenschapsgevoel.

Als je twee jaar een tuin hebt (op de tuin gekomen voor 01-01-2023), kun je de tuinbeurten afkopen. Kosten € 375,00. Je kunt dit tot 1 november alleen schriftelijk per brief of email info@degrootebraak.com doorgeven. Je krijgt van het bestuur bericht of je verzoek gehonoreerd kan worden. De betaling gaat via de jaarnota die je in januari van de Bond van Volkstuinders ontvangt.

Als er minder tuinbeurten gedaan worden dan moeten er bedrijven worden ingeschakeld, om het onderhoud aan het tuinpark te verrichten. Een gedeelte van de kosten daarvoor wordt uit de opbrengsten van het afkopen betaald.

Tuinders die voor een vergoeding de werkbeurten voor een medetuinder willen verrichten die niet in de gelegenheid is om deze te doen, kunnen dit via info@degrootebraak.com doorgeven.

 
 29 maart 2023