lees dit eerst !

 

    INSCHRIJVING WACHTLIJST 

 Door de nieuwe aangescherpte 

 maatregelen mogen de kantines niet 

 meer open. Daarmee zijn de

 info-  avonden tijdelijk vervallen .         

   Als u een huisje wilt kopen dient u eerst ingeschreven te zijn bij          http://www.bondvanvolkstuinders.nl/ .

U kunt zich inschrijven op de wachtlijst van ons tuinpark tijdens informatie bijeenkomsten  U kunt zich NIET via de site inschrijven ; u kunt geen formulieren  downloaden 

 Via infogrootebraak@gmail.com kunt u zich opgeven voor een informatieavond van het tuinpark.

Aan het eind van deze bijeenkomst is inschrijving op de wachtlijst mogelijk.

 Zodra  de datum bekend is waarop u deze avond kunt bijwonen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging.

 U ontvang dan ook de richtlijnen op welke wijze wij die avond werken,.  

 Wij waarschuwen u dat deze uitnodiging zoals het er nu uitziet niet op korte termijn is, er zijn een groot aantal belangstellenden en er kunnen 10 aspiranten per avond worden uitgenodigd. 

Het is voor ons ook niet mogelijk om u een indicatie te geven van de tijd dat het nog duurt voor we de afspraak kunnen maken.

Houd rekening met een zeer lange wachtlijst van reeds ingeschrevenen  !!

 U dient een geldig identiteitsbewijs en de brief met het aspirant lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders mee te brengen. Dus NIET het betalingsbewijs!  Het inschrijfgeld is € 20 

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat u een tuin huurt en geen eigenaar van de grond bent .

Per mail krijgt u bericht als er een huisje in de verkoop komt.
Via een retour-mail bericht u ons dat u belangstelling hebt voor een of meerdere huisjes. Op de kijkdag is ook de eigenaar van het huisje aanwezig .De aspirant geeft na de bezichtiging en een gesprek met de verkoper aan het bestuur door in aanmerking te willen komen voor het tuinhuis . De langst ingeschrevene heeft de eerste rechten .
De koper is niet verplicht de inboedel over te nemen .

Overdrachten kunnen alleen geschieden via het Bestuur Onderhandse verkopen zijn niet toegestaan

Typefouten voorbehouden en er kunnen geen rechten worden ontleend

 


VERKOOP

De verkoop van huisjes gaat op volgorde van inschrijving op de wachtlijst , zoals de Bond van Volkstuinders in de statuten en reglementen voorschrijft in het afdelingsreglement ( zie artikel 5 van dit reglement )

OPZEGGEN TUIN EN TAXATIE

Opzegformulier kunt u bij het bestuur krijgen of hier downloaden Opzegging lidmaatschap Groote Braak en ingevuld inleveren U ontvangt een afspraak voor de "voortaxatie "van uw tuin en huisje.   

Verbeterpunten moeten eerst zijn uitgevoerd, voor de taxatie kan worden afgesproken. De afspraak kan mondeling bij het bestuur of via de mail infogrootebraak@gmail.com worden gemaakt.

Het taxatierapport wordt u ter goedkeuring toegezonden. Als wij het rapport na 14 dagen niet terug ontvangen dan gaat u volgens het Reglement van Bond van Volkstuinders: Tuinreglement. Artikel 4, punt 4 akkoord met het rapport.             

OVERDRACHT

Het bestuur controleert de volgende zaken:  openstaande rekeningen, zijn alle  tuinbeurten gedaan, waterstanden en voldoen tuin en huisje aan het voorwaarden genoemd in het huishoudelijk reglement van de Bond van Volkstuinder en het afdelingsreglement.

 Het getaxeerde bedrag dient 3 dagen voor de verkoop op rekening van tuinpark de Groote Braak te staan.

Na het tekenen van de overdracht wordt het getaxeerde bedrag na aftrek van eventueel openstaande bedragen die de verkoper nog aan het Park heeft, overgemaakt.

 ten overvloeden : Vanaf 1 november tot 1 maart vinden geen overdrachten plaats